Meet The Team

MANAGEMENT TEAM

pankaj.jpg
PANKAJ DHUME
CEO
  • LinkedIn
asha.jpg
ASHA DHUME
DIRECTOR MARKETING
  • LinkedIn
AKP_3204.jpg
GIRISH KHILARI
CTO & DIRECTOR
  • LinkedIn

BOARD OF DIRECTORS

mahesh.jpg
MAHESH DESAI
  • LinkedIn
jagdish.jpg
JAGDISH DESAI
  • LinkedIn
pankaj.jpg
PANKAJ DHUME
  • LinkedIn

BOARD OF ADVISORS

jay.jpg
JAY NAYAK
  • LinkedIn
eduardo.jpg
EDUARDO NUNEZ
  • LinkedIn